Актуально

Абітурієнту

Студенту

Загальна інформація про ПВНЗ «Європейський університет»

Пошуковий запит не повинен бути менше 4-х символів.Вінницька філія Європейського університету розпочала свою діяльність 6 травня 1997 року згідно наказу ректора університету проф. І.І. Тимошенка (наказ № 66-к від 06.05.1997р.), за сприянням Вінницької обласної державної адміністрації.

Директором Вінницької філії з самого початку її діяльності є
к. е. н. Григорук Сергій Станіславович.

Дорадчим органом управління філією є директорат, до складу якого входять директор, заступник директора з організаційних питань, завідувачі кафедр, керівники відділів, завідувач відділу управління персоналом.

Методичну раду очолює директор філії.

Органом студентського самоврядування філії є Студентський парламент, вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів. Вінницька філія Європейського університету здійснює підготовку спеціалістів за напрямами: «Економіка і підприємництво» та  «Менеджмент».

  Напрям підготовки —«Економіка і підприємництво»
  Спеціальності :
  6.030508, 7.03050801 — Фінанси і кредит,
  Напрям підготовки — «Менеджмент"
  Спеціальності :
  6.030601 — Менеджмент,
  7.03060101 — Менеджмент організацій і адміністрування.

Навчальний процес за даними напрямами та спеціальностями здійснюється за кредитно-модульною системою у формі навчальних занять, індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів, практичних занять, модульних контрольних робіт.

Введення в навчальний процес кредитно-модульної системи дало можливість підвищити загальний рівень якості навчання, збільшити відповідальність студентів за якість та ефективність їх навчання, стимулює студентів до відвідування занять, студенти прагнуть брати участь у позалекційних заходах — конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, формуванню наукового світогляду, розвитку логічного мислення, навичок науково-дослідної роботи.

Професорсько-викладацьким складом кафедр систематично готуються та публікуються навчально-методичні посібники, монографії, методичні вказівки. Велика увага приділяється викладачам кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.


  На кафедрах застосовуються такі форми організації студентської наукової роботи:
 • підготовка і проведення тематичних семінарів у студентських наукових командах та секціях, у цільових та проблемних групах по обговоренню актуальних наукових проблем й шляхів їх вирішення;
 • індивідуальне наукове керівництво та консультування студентів, виконуючих дослідження за самостійною тематикою, чи за темами викладачів;
 • участь у роботі наукових конференцій, семінарів як у якості доповідачів, так і слухачів, а також прийняття участі у дискусіях та обговореннях.
 • створення та підтримка діяльності студентських наукових команд та секцій, цільових та проблемних груп студентів за окремими напрямками наукових досліджень та для комплексного вирішення конкретних проблем;
 • виконання нескладних завдань за тематикою наукових досліджень викладача — наукового керівника студента, у тому числі участь у підготовці публікацій та доповідей у співавторстві з викладачем;
 • організація та підтримка науково-практичного стажування студентів на українських підприємствах усіх форм власності, установах та організаціях під практичним керівництвом фахівців з цих підприємств, установ та організацій і науковим керівництвом викладачів.

З метою організації студентського самоврядування у філії працює Студентський Парламент, який був створений з метою більш повного розкриття творчого потенціалу молоді, обговорення та розв’язання питань вдосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи.